Artikel 1 – Definities
CMS staat voor Content Management System. In dit ontwerp is dit WordPress.
Aninchi is de merknaam onder welke Sander Van De Putte opereert.
De klant is de persoon voor wie Aninchi de opdracht uitvoert en de persoon die hiervoor betaalt.

Artikel 2 – Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst betreft het ontwerp van een website, eventueel met bijhorende webshop of een ander product van Aninchi en indien overeengekomen het onderhoud en de hosting van deze website en webshop. Alles prijzen zijn steeds in euro, excl. BTW(€)

Artikel 3 – Praktische uitvoering
Ontwerp van de website

Schematisch ontwerp en keuze lay-out (theoretisch maximum op 3 feedbackrondes)
Eerste versie (zonder definitieve teksten). Wordt opgeleverd 3 weken na de keuze van ontwerp en lay out bij een website, 5 weken bij een webshop.
Toelevering definitieve teksten

Tweede versie met feedbackrondes (theoretisch maximum op 3 feedbackrondes). Wordt opgeleverd binnen 3 weken na de toelevering van de definitieve teksten bij een website, 5 weken bij een webshop.

Definitieve oplevering.
De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te publiceren. De website wordt online ontworpen maar verborgen gehouden voor zoekmachines, bij publicatie wordt deze opengesteld.

Weken die in de examenperiodes (volgens de academische kalender van Ugent) liggen worden verdubbeld (2 weken in de examenperiode tellen mee als 1 week in de voorgenoemde periodes)

De klant verbindt zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Aninchi. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Aninchi de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant wordt gefactureerd.

Hosting en domeinnamen
Aninchi zorgt er voor dat website steeds op adequate hosting draait. Dit houdt in dat de website vlot bereikbaar is en de hosting geen extreme vertraging oplevert voor de gebruik. Server reactietijden (TTFB) van meer dan 4,5s worden gezien als extreem (te) traag, en dan zal Aninchi actie ondernemen om deze tijd te reduceren. Indien meer capabele hosting infrastructuur nodig is zal dit worden doorgerekend aan de klant. Server reactietijden worden vastgesteld via de Google Insights tool. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights)

Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratie instanties. In België is dit DNS vzw; voorwaarden bevinden zich op http://www.dns.be/nl/home.php?n=43.001

Onderhoud
Onderhoud van de website houdt in dat Aninchi zorgt dat steeds de meest recente als stabiel beschouwde versie van het Content Managing System (WordPress) en alle plug-ins geïnstalleerd is. Aninchi zorgt er ook voor dat de website steeds op de laatst beschikbare als stabiel beschouwde software draait beschikbaar voor de hosting. Dit wordt maandelijks gecontroleerd, twee maandelijks minimum.

Leveringstermijn
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Meerwerk
De vaste prijs heeft slechts betrekking op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Aninchi. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Aninchi worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regie tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Aninchi kenbaar zijn gemaakt;
Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Aninchi in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Aninchi weinig of geen invloed kan uitoefenen;
Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst
De overeenkomst start op 15/3/2019 en heeft een initiële looptijd tot de website afgeleverd wordt.
Aninchi heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Aninchi niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Aninchi heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Na aanvaarding van dit akkoord wordt dit niet meer aangepast, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door beide partijen.

Artikel 5 – Facturatie
Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 33% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Nadat de website met de definitieve teksten klaar is voor de tweede fase van feedback rondes wordt de tweede schijf van 33% betaald, bij oplevering wordt de laatste schijf betaald.

De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.

De facturatie gebeurt via elektronische factuur via mail.
De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.

Domeinnaam- en hostingovereenkomsten worden vanzelf geprolongeerd door Aninchi na de vervaldatum. Vernieuwingsfacturen worden normaliter geredigeerd tijdens de maand voor de vervaldatum. Overeenkomsten kunnen opgezegd worden via aangetekend schrijven 2 maanden voor de vervaldatum.
Bij niet-betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden onverminderd inbaar. Het heractiveren – indien nog mogelijk – gebeurt pas na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.

Artikel 6 – Klachten
Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

Artikel 7 – Eigendomsrecht
De geleverde goederen, software of diensten blijven eigendom van Aninchi tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de eventuele kosten en intresten. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Aninchi volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de software-algoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logo-ontwerpen, website- ontwerpen en interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. Aninchi heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Aninchi hiervoor nooit kan worden aangesproken. Aninchi heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken dat eigendom is van de klant van Aninchi.
Bij de beëindiging van de samenwerking krijgt de klant alle wachtwoorden van de website/webshop die nog in Aninchi’s bezit waren. Bij de beëindiging van de samenwerking is Aninchi er niet toe gehouden verder in te staan voor de authenticiteit en integriteit van al deze elementen, noch tot het kosteloos meewerken aan de migratie van de website naar een andere omgeving.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Aninchi is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Aninchi voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Aninchi kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Aninchi ontwikkelde websites. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Aninchi is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. Aninchi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

Artikel 9 – Bewijs
Zowel Aninchi als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Artikel 10 – Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Aninchi en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aninchi.
Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Artikel 11: intellectuele eigendom
Elke website, webshop of ander element dat door Aninchi ontworpen is voor de klant mag niet doorverkocht worden aan derde partijen.

Artikel 12: privacy wetgeving
Alle gegevens, zowel persoonlijk als zakelijk, die Aninchi bezit daar Aninchi deze nodig heeft om de opdrachten uit te voeren, zullen conform de GDPR wetgeving behandeld worden.